Изберете страница

Учебни програми

от | сеп. 19, 2019

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Съвременният облик на Катедрата се променя с обособяването и като Катедра по обща и оперативна хирургия. За неин Ръководител е избран доц. д-р Никола Колев, дмн, най-младият хабилитиран преподавател в Историята на хирургията в България. Използват се най-модерни средства и методи за преподаване на хирургия като работа в интерактивна среда с компютърни симулатори на различни операционни методи, директна симултантна връзка с операционни зали.
 
Ръководител катедра: проф. д-р Никола Колев, дмн 
Professor Nikola Kolev Phd