Изберете страница

История на Катедра по Обща и оперативна хирургия

от | дек. 6, 2015 | Катедра по обща и оперативна хирургия | 0 коментари

DSC_0562   Клиниката по стомашно-чревна хирургия, ръководена от доц. д-р Т. Тодоров, заедно със Сектора по изгаряния и пластика, е учредена през 1973 г. и ръководена последователно от доц. д-р Гр. Григоров, доц. д-р Т. Тодоров и доц. д-р Г. Георгиев, които по-късно стават професори. В нея работят асистентите: д-р Л. Пашев, д-р К. Трошев, д-р Т. Темелков, д-р М. Божков и д-р Д. Добрев. Първите двама са създали модерна база за изгаряния и пластична хирургия на територията на Военна болница – Варна.
 
Клиниката по колопроктология е създадена като сектор през 1983 г. По-късно е обособена като самостоятелна клиника и е единствена по рода си в страната. Неин ръководител е доц. д-р Т. Темелков, като работи с колегите си д-р М. Божков и д-р Р. Хубенов. Клиниката по детска хирургия се създава също като сектор към катедрата, а през 1970 г. прераства в Клиника по детска хирургия със завеждащ доц. д-р М. Генова и асистенти: д-р А. Шейтанов, д-р Д. Милева, д-р С. Петришки, д-р Д. Атанасова и д-р С. Симеонова. Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение се създава и ръководи през 1966 г. от д-р Власаки Власаков. То е първото извънстолично отделение за интензивна медицина.
От 1988 г. в продължение на 12 години Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести се ръководи от проф. д-р Темелко Темелков. През 1994 г. тя е преименувана в Катедра по обща и оперативна хирургия. В нея функционират 4 самостоятелни клиники:

  • Клиника по обща хирургия със стомашно-чревна хирургия с ръководител доц. д-р Борис Корновски, 
  • Клиника по обща хирургия с колопроктология с ръководител проф. д-р Т. Темелков,
  • Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение с ръководител доц. д-р Теменужка Станчева 
  • Клиника по детска хирургия с ръководител доц. д-р Александър Шейтанов.
 
Във връзка с инициирането на идеята за създаване на трансплантационен център в Клиниката по обща хирургия е оборудван модерен офис с безжична интернет връзка. От 2000 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Т. Станчева, а от 2005 г. е избран за ръководител доц. д-р Кр. Иванов.
 
DSC_0620От 2001 г. катедрата се пребазира в Университетска болница „Св. Марина”, където в началото се оборудват клиниките: ОАРИЛ, оперативно отделение, стационарни отделения по обща и оперативна хирургия, а по-късно сектор по съдова хирургия, сектор по детска хирургия и сектор по ендоскопска и миниинвазивна хирургия.
 
През 2006 г. към катедрата се създава и отделение по еднодневна хирургия с включени към него кабинети по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Катедрата е със съвремененно ниво за преподаване и обучение на студенти от Ш курс, стажант-лекари и бакалаври по здравен мениджмънт, мед. сестри. През изминалите години клиниките, съставящи катедрата, са база за обучение, специализация и усъвършенстване на млади лекари, като преподавателите й участват в държавните изпитни комисии за придобиване на специалност по хирургия.
 
След избирането на проф. К. Иванов за изпълнителен директор на болницата и ръководител на катедрата, в Първа клиника по хирургия се извършва ускорено въвеждане на модерни интернет и интернет системи за комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебения процес. Снабдяването с модерна апаратура, особено в операционните зали дава възможност за разширяване на обема, подобряване качеството на оперативната работа, а от там и възможности за разширяване на научните разработки. Сътрудниците на катедрата получават своята популярност чрез участия в национални и международни прояви.
 

Те участват в международни хирургически организации:

  • Международното общество на университетските колоректални хирурзи;
  • Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози; 
  • Европейския колеж на хирурзите и др.
 
Клиника по обща и оперативна хирургия е сформирана на базата на МБАЛ „Св. Марина” през 2000 г. Началник на клиниката е проф. д-р Т. Темелков, който е и ректор на МУ – Варна от 1999 до 2003 г. В своята структура тя включва Сектор по хирургия на хранопровода и стомаха, Сектор по обща хирургия и колопроктология (зав. сектор проф. Кр. Иванов), Сектор по ендоскопска, лазерна и мини-инвазивна хирургия (зав. сектор д-р Валентин Игнатов) и оперативно отделение.
 
Обемът на извършваните оперативни интервенции обхваща цялата спешна и планова патология на стомашно-чревния тракт – хранопроводна, стомашна, чернодробна, панкреатична и жлъчна хирургия и колопроктология. Клиниката е специализирана по оперативното лечение на карцинома на хранопровода, корозивните изгаряния на хранопровода, диафрагмалните хернии и гастроезофагеалния рефлукс, бениг-нените заболявания на хранопровода, рака на стомаха, язвената болест, рефлуксната болест на стомаха, реконструктивните операции на стомаха, резекционната хирургия при метастази на черния дроб, хирургията при рака на дебелото и правото черво и неспецифичните колити, реконструктивните операции на тазовите органи и аналния сфинктерен апарат, миниинвазивната хирургия при бенигнени колоректални образувания и спешната хранопроводна, коремна и миниинвазивна лапароскопска хирургия. Извършват се и планови лапароскопски холецистектомии, въведени за първи път във Варна от проф. Темелков (1994). Той е въвел 56 нови оперативни метода, от които 17 за първи път в страната. Клиниката разполага с ултразвуков скенер за рутинна, интраоперативна и вътрелуменна ехография и с рН-метьр за 24-часова пехаметрия на стомаха, лечение на дифузната полипоза, функционалните заболявания на колона и ректума, аналната инконтиненция, създаване на тазови чревни резервоари и всички аноректални заболявания. В клиниката има разработени собствени оперативни методи с признати две изобретения и пет рационализации.
Внедрени са следните диагностични и лечебни методики, които са и научноизследователските направления: трансхиатална резекция при рак на хранопровода, трансхиатална езофагектомия и реконструктивни оперативни интервенции на хранопровода (езофагогастропластика и езофагоколо пластика); апарат за дивертикулектомия на хранопровода; реконструкция на хиатуса и фундопликации при рефлуксна болест и диафрагмална херния; интраоперативна вътрелуменна ехография на хранопровода; 24-часова пехаметрия на хранопровода и стомаха; манометрия на хранопровода; дуоденопластика и проксимална селективна ваготомия при постбулбарни язвени стенози; деривация на дуоденума със съхранение на пилора при лечение на язвената болест и дуоденогастралния рефлукс; гастрик-бендинг за палиативно лечение на стенозиращ тумор на стомаха; катетър на йеюностомия за ранно следоперативно ентерално хранене; балонна дилата-ция и бужиране на хранопровода при ахалазии, стриктура на хранопровода и анастомозити; лазерна вапоризация на чернодробни метастази; чревни тазови илеални и колонни резервоари; гладкомускулен сфинктер при колоанални анастомози; вътре-луменна ехография на ректума; едномоментна тазова реконструкция с неоректум и неосфинктер с двойна грацилис пластика; ехографски насочван трансхепатален билиарен дренаж с билиодигестивна анастомоза; тазови екзантерации при карцином; пластични и реконструктивни операции на аналния сфинктерен апарат, интраоперативна холедохоскопия; интраоперативна ехография при тумори на черния дроб, панкреаса и при коремни метастази; функционална барографска и електрофизиологична диагностика на колона, ректума, ануса и аналния сфинктерен апарат; диагноза на вродените малформации на ануса и ректума. Създаден е нов метод за радикално лечение на пелвиориталните фистули. Оперативно лечение на хроничния супуративен хидрозаденит. Кожно-пластични операции в сакороглутеалната област.
 
Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е създаден през 1990 г. Секторът е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосигмофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп и ND-YAG-лазер. Извършват се диагностични изследвания на храносмилателния тракт и терапевтични миниинвазивни хирургически интервенции. От 1995 г. се осъществява миниинвазивна лапароскопска хирургия и диагностика, интраоперативна холедохоскопия с екстракция на конкременти, постоперативни папилосфинктеротомии с екстракция на конкременти и екстракция на конкременти през фистулния ход след Керов дренаж Направени са лазерни дезобструкции на обтуриращи тумори на трахеята. През последните години са внедрени и лапароскопски операции при хиатални хернии и хернии на коремната стена.
 
През 2003 г. на базата на МБАЛ „Св. Марина” е създаден сектор „Съдова хирургия”, който през 2006 г. е трансформиран в Отделение по съдова хирургия. В отделението се извършва: реконструктивна хирургия при аневризми на коремната аорта и периферните артерии, при хронична артериална недостатъчност – байпас операции в аорто-илиачния, феморопоплитеалния и тибиални сегменти. При заболявания на каротадните артерии – TEA с пач пластика на същите. Лечение на варикозната болест, извършвайки радикални вариокофпебектомии. Извършване на артерио-венозни фистули за хемодиализа, инцизии, некректомии и ампутации при гангрени на крайниците, ембол и тромбекто-мии от периферните артерии. Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение се създава, когато през 1968 г. към Катедрата по пропедевтика на хирургически болести е открито Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, ръководено от д-р Власаки Власаков – главен асистент към катедрата на база МБАЛ „Света Анна”.
 
Лечебната дейност се осъществява в два сектора – анестезиологичен и реанимационен. Анестезиологичният сектор обхваща работа в 18 операционни зали (коремна, гръдна, съдова, детска, неврохирургия, урология, ортопедия, АТ, родилно и УНГ). В реанимационния сектор, състоящ се от 14 легла, се провежда лечение на всички болни със съчетани травми: шок, тежки черепномозъчни травми, тежки гръдни травми и болни с тежки следоперативни усложнения, а до създаването на съответните интензивни сектори към ВУБ – и на такива с отравяния, инсулти и инфаркти, нуждаещи се от изкуствена белодробна вентилация. От 2005 г. към клиниката е назначен на работа доц. д-р В. Платиканов.
 
През 2005 г. след обособяването на Отделението по еднодневна хирургия се създава Първа клиника по хирургия, ситуирана на 6-ти и 2-ри етаж След конкурс за началник на новосъздадената Първа клиника по хирургия е избран доц. Валентин Игнатов, дм.
 
От 2006 г. д-р Петришки и д-р Кокенски пребазират своята дейност в база МБАЛ “Св. Марина”, където се създава сектор по детска хирургия. За този период към катедрата се завършени три хабилитаци — две доцентури — доц. д-р Валентин Игнатов, дм и доц. д-р Никола Колев, дм както и една професура – проф. д-р Красимир Иванов, дмн.
В момента Първа клиника по хирургия е ситуирана чрез 45 бр. легла – в тл. 25 – Отделение по коремна хирургия; Отделение по еднодневна и ендоскопска хирургия – 10 легла; Детска хирургия – 10 легла. Оперативно отделение със 9 операционни зали. Персонал -15 лекари, от които 1 професор, 2 доцент и 12 лекари. Оперативно отделение: 19 медицински сестри, от които 1 старша мед.сестра; 17 санитари.
 
Специализация на клиниката: Доброкачествени и злокачествени заболявания та стомашно-чревния тракт с5 функционална лапароскопска и ендоскопска диагноза и лечение. Вродени и придобити заболявания в детската възраст.
 
Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосипиофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп със ZOOM NBI режим и ND-YAG-лазер. Оборудвана с необходимата апаратура за трансплантации и чернодробни резекции. Клиниката е специализирана по оперативното лечение на карцинома на хранопровода, корозивните изгаряния на хранопровода, диафрагмалните хернии и гастроезофагеалния рефлукс, бенигнените заболявания на хранопровода, рака на стомаха, язвената болест, рефлуксната болест на стомаха, реконструктивните операции на стомаха, резекционната хирургия при метастази на черния дроб, хирургията при рака на дебелото и правото черво и неспецифичните колити, реконструктивните операции на тазовите органи и аналния сфинктерен апарат, миниинвазивната хирургия при бенигнени колоректални образования и спешната хранопроводна, коремна и миниинвазивна ла-пароскопска хирургия. Извършват се и планови лапароскопски холецистектомии. Функционално и изследване на аноректалната област, функционално изследване на стомаха, рН-метрия на стомаха и сфинктеротонометрия на аналната мускулатура. Ендоскопска флексибилна миниинвазивна хирургия на доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателния тракт.
 
Внедрени са следните диагностични и лечебни методики, които са и научно-изследователските направления: трансхиатална резекция при рак на хранопровода, трансхиатална езофагектомия и реконструктивни оперативни интервенции на хранопровода (езофагогастропластика и езофагоколопластика); апарат за дивертикулектомия на хранопровода; реконструкция на хиатуса и фундопликации при рефлуксна болест и диафрагмална херния; интраоперативна вътрелуменна ехография на хранопровода; 24-часова пехаметрия на хранопровода и стомаха; манометрия на хранопровода; дуоденопластика и проксимална селективна ваготомия при постбулбарни язвени стенози; деривация на дуоденума със съхранение на пилора при лечение на язвената болест и дуоденогастралния рефлукс; гастрик-бендинг за палиативно лечение на стенозиращ тумор на стомаха; катетър на йеюностомия за ранно следоперативно ентерално хранене; балонна дилатация и бужиране на хранопровода при ахалазии, стриктура на хранопровода и анастомозити; лазерна вапоризация на чернодробни метастази; чревни тазови илеални и колонни резервоари; гладкомускулен сфинктер при колоанални анастомози; вътрелуменна ехография на ректума; едномоментна тазова реконструкция с неоректум и неосфинктер с двойна грацилис пластика; ехографски насочван трансхепатален билиарен дренаж с билиодигестивна анастомоза; тазови екзантерации при карцином; пластични и реконструктивни операции на аналния сфинктерен апарат; интраоперативна холедохоскопия; интраоперативна ехография при тумори на черния дроб, панкреаса и при коремни метастази; функционална барографска и електрофизиологична диагностика на колона, ректума, ануса и аналния сфинктерен апарат; диагноза на вродените малформации на ануса и ректума. Създаден е нов метод за радикално лечение на пелвиориталните фистули. Оперативно лечение на хроничния супуративен хидрозаденит. Кожно-пластични операции в сакроглутеалната област. Въведени са миниинвазивните лапароскопски операции при злокачествени и доброкачествени заболявания на храносмилателния тракт.