Изберете страница

Научноизследователска дейност

Най-новата история на Катедрта по обща и оперативна хирургия е свързана с активно развиване на  научнa дейност, което е и поставено като основна цел пред нейните членове.   Катедрата е база за различни научни разработки и проучвания. От 2007г са защитени шест...

Учебна дейност

Учебната дейност включва Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ“ за студенти III курс, факултет „медицина“ Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „КЛИНИЧНА ХИРУРГИЯ“ за студенти IV курс, факултет...

История на Катедра по Обща и оперативна хирургия

История на Катедра по Обща и оперативна хирургия  Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести е основана през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър Алтьнков, а първите асистенти са: д-р...

Проф. д-р Никола Колев, дмн

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. завършва Медицина през 1998г. в МУ-Варна. Придобива специалност по „Хирургия“ през 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни лимфни възли при колоректален...