Изберете страница

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
 
Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55

Биография

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. е Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна от 2012 г. Завършва Висш Медицински Институт- Варна през 1986г. Има магистърска степен по „Стопанско управление” (2005г.). Придобива специалност по Хирургия (1993г.), а впоследствие и по Онкология (2005г). През 2009г. е ха­би­ли­ти­ран ка­то „Про­фе­сор”.

Спе­ци­а­ли­зи­ра Вис­це­рал­на хи­рур­гия В Берн, Швей­ца­рия (2004г.), Ла­па­рос­коп­ска ко­ло­рек­тал­на хи­рур­гия в Дъб­лин, Ирлан­дия през 2007г. От 2001г. до 2010г. е Изпъл­ни­те­лен ди­рек­тор на УМБАЛ „Св. Ма­ри­на” ЕАД Вар­на, а след то­ва пред­се­да­тел на Бор­да на ди­рек­то­ри­те.

През 2016 година е назначен за Началник на Първа клиника по хирургия към УМБАЛ “Света Марина” гр. Варна

При­до­би­ва на­уч­ните сте­пе­ни „Док­тор” и „Док­тор на ме­ди­цин­ски­те на­у­ки”, ка­то последо­ва­тел­но за­щи­та­ва ди­сер­та­ци­онните тру­до­ве „Ди­аг­нос­ти­ка и хи­рур­гич­но ле­че­ние на рек­тал­ния кар­ци­ном” (1998г.) и „Но­ви на­со­ки в ди­аг­нос­ти­ка­та и ле­че­ни­е­то на ко­ло­рек­тал­ния кар­ци­ном” (2008г.).

Проф. Кра­си­мир Ива­нов е но­ва­тор в сво­я­та об­ласт, от­го­во­рен за от­кри­ва­не­то, внед­ря­ване­то и пот­вър­жда­ва­не­то на ре­зул­та­ти на мно­жес­тво ино­ва­ци­он­ни ме­то­ди и тех­но­ло­гии. През 1996 г. въвежда съв­сем уникален за страната нов под­ход в ди­аг­нос­ти­ка­та на рек­тал­ния кар­ци­ном- ендоректалната ехография, с който подобрява значителното хирургичните възможности при рак на ректума.

Предлага нов диагностичен подход при лечението на колоректалния рак- молекулярно профилиране на туморния процес, чрез който се постига по-точно стадиране и се определят възможностите за комплексно лечение.

Владее английски и руски език.

Награди и отличия

 • Лауреат е на Награда на Българското хирургическо дружество за активна дейност, 2008г.;
 • Награда на клуб „Отворено общество”;
 • Почетен знак „Български лекар”;
 • Почетна златна значка за особени заслуги в развитието на Мини- инвазивната хирургия;
 • Сертификати за управление на качествено по проект с Inselspital- Берн по модела на EFQM;
 • Награда „Мениджър на годината” присъдена от вестник „Форум Медикус”;
 • Носител на „Награда Варна”- 2006 г.;
 • Награда за „Най-иновативна болница за изключителни постижения в категория- „Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии”;
 • Награда Варна за разкриване на отделение за трансплантации от жив донор- 2010г.;
 • Награда на Академичната общност на Медицински Университет-Варна- почетен знак и диплом за особени заслуги и активно участие в промените в българското здравеопазване и за издигане на авторитета на Медицински университет-Варна;
 • Почетен златен знак „За заслуги към Варна” за подготвяне на висококвалифицирани здравни специалисти за Варна и цялата страна, инвестиции за въвеждане на модерно здравеопазване във Варна на европейско и световно ниво, и обогатяване на културния живот и облика на града.

Публикации

На­уч­на­та дей­ност на проф. Кр. Ива­нов е пред­ста­ве­на от 342 пуб­ли­ка­ции. От тях 106 са в меж­ду­на­род­ни и бъл­гар­ски специ­а­ли­зи­ра­ни сбор­ни­ци и спи­са­ния. Проф. Ива­нов има над 250 учас­тия с док­ла­ди в све­тов­ни и на­ци­о­нал­ни кон­гре­си и кон­фе­рен­ции. Учас­тва в със­та­вя­не­то на 24 учеб­ни­ци и ръ­ко­вод­ства по хи­рур­гия, два от които в международно сътрудничество.

Пър­вият му ди­сер­та­ци­о­нен труд е „Към ди­агнос­ти­ка­та и хи­рур­гич­но­то ле­че­ние на рек­та­лен кар­ци­ном”, защитен през 1996г., с кой­то изоб­ре­тя­ва съв­сем нов под­ход в ди­аг­нос­ти­ка­та на рек­тал­ния кар­ци­ном – три­из­мер­на оцен­ка на ен­до­рек­тал­на­та ехог­ра­фия пос­ред­ством но­во­съз­да­ден софту­ер, по-къс­но внед­рен във всич­ки съв­ре­мен­ни ехог­раф­ски стан­ции. Пър­во­то съ­об­ще­ние в ли­те­ра­ту­ра­та все пак при­над­ле­жи на проф. Кр. Ива­нов – Ivanov K., C. Diacov – Three-dimensional endoluminal ultrasound – new staging technique in patients with rectal cancer – DisColRectum 40, 1997, (1) 47-50.

За ка­чес­тво­то на на­уч­ни­те тру­до­ве може да се съ­ди и по лич­ни­ят му Impact Factor, дос­ти­гащ до 81,697, и Общ Impact Factor дос­ти­гащ до 110. На­уч­ни­те му тру­до­ве са ци­ти­ра­ни от 102 чуж­ди и 11 бъл­гар­ски ав­то­ри, в то­ва чис­ло в ед­ни от най-ав­то­ри­тет­ни­те на­уч­ни из­да­ния ка­то Lancet Oncology, Diseases of Colon and Rectum, American Journal of Surgery, British Journal of Surgery, Radiology, и др.

Актив­на­та пре­по­да­ва­тел­ска­та дей­ност на проф. Красимир Ива­нов е свър­за­на с обу­че­ние на сту­ден­ти, ме­ди­цин­ски сес­три и спе­ци­а­ли­зан­ти, как­то и на док­то­ран­ти, ко­и­то в пос­лед­ствие имат про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, чрез ус­пеш­но за­щи­те­ни ди­сер­та­ции и ха­би­ли­та­ции.


Научни публикации

Член на

 • Членува в Български лекарски съюз; 
 • Българско хирургично дружество;
 • Съюз на учените в България;
 • IASGO (International Associtation of Surgeons, Gastroenterologist, and Oncologist)–Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози;
 • ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи.