Изберете страница

Проф. д-р Валентин Игнатов, дм

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.
 Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55
 

, коятоБиография

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. завършва през 1986 г. Висш Медицински Институт – гр. Варна. През 1995г. придобива специалност по хирургия, а през 2012г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт” към МУ-Варна. Заема длъжността Началник на Първа клиника по хирургия от 2007 г. до 2016 г.

През  2005 г. придобива научна степен „Доктор” с дисертационен труд на тема „Диагностично лечебна тактика и ND: лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни дуоденални язви”. През 2013 г. издава хабилитационен труд- „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение”.

Печели конкурс за академична длъжност „Професор“ към Катедрата по Обща и оперативна хирургия през 2013г.

През 2016 г.  е избран за Изпълнителен директор  на Университетска болница “Света Марина” гр. Варна, която изпълнява до 2020 г., когато през Март месец бива избран с пълно мнозинство от Академичния съвет на Медицински университет-Варна за Ректор.

Проф. Валентин Игнатов притежава високо ниво на организационни качества, на администратор, ерудиран преподавател и лечител. Показва висока лична организираност, самодисциплина и възможност за творчество. Доказва отличните си организаторски умения в организирането на тринадесет успешно преминали национални конференции по Колопроктология с международно участие, от 1990г. насам.

Под ръководството на проф. Игнатов се обособява първото в България отделение по Еднодневна хирургия, насочено към своевременна диагностика на заболявания на стомашно-чревния тракт посредством пълна гама диагностични възможности – ендоскопия, ехография, ендоректална ехография, компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (ЯМР, МРТ), ПЕТ-КТ.

Специализира в областта на мини-инвазивната хирургия – ендоскопска и лапароскопска.

Проф. Игнатов въвежда в рутинната практика редица високоспециализирани ендоскопски и мини-инвазивни методи като:

 • ендоскопско премахване на жлъчни камъни;
 • ендоскопска полипектомия на дебелото и правото черво, хранопровод, стомах, дуоденум;
 • процедури при ранен ректален рак като ендоскопска мукозна резекция и ендоскопска субмукозна дисекция;
 • стентиране на хранопровод, дебело и право черво, стенози на жлъчните пътища при злокачествени заболявания;
 • лазерни коагулация при остро кървене.

Владее английски и руски език.

Публикации

Научната дейност на проф. В. Игнатов е представена в 321 научни статии, доклади и съобщения публикувани в страната и чужбина, 48 от които са самостоятелни, а 103 са публикувани в пълен обем. Научната активност на проф. В. Игнатов е с личен impact factor от 64, цитиран от 30 чуждестранни и 9 български автори.  Участва като съавтор в редица монографии и учебници: „Хирургия”, „Спешна хирургия”, „Патологична физиология”. През 2013 г. има издадена монография на тема „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение”, в която е обединен дългогодишният му опит в ендоскопската диагностика на патология от горния и долния храносмилателен тракт. Проф. В. Игнатов има над 250 учас­тия с док­ла­ди в све­тов­ни и на­ци­о­нал­ни кон­гре­си и кон­фе­рен­ции. 

Под ръководството на проф. Игнатов са обучени специалисти в ендоскопската хирургия, които продължават неговата школа.

Научни публикации

Член на

 • Член е на Българското хирургическо дружество (БХД);
 • Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози (БАХГ);
 • Съсловната организация на хирурзите в България;
 • Съюза на учените в България;
 • European Digestive Surgery;
 • Академичният съвет при МУ – Варна;
 • IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози;
 • ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи;
 • Проф. д-р В. Игнатов е председател на  Асоциацията на университетските болници.