Изберете страница

Гл. ас. д-р Георги Иванов, дм

Ас. д-р Георги Христов Иванов, дм
 
Биография

Д-р Георги Христов Иванов, дм завършва Медицински Университет – Варна с отличие. По време на своето обучение д-р Иванов участва активно в провеждане изследвания; усъвършенстване или разработване теории и оперативни методи; провеждане медицински прегледи, клинични изследвания и поставяне диагнози; прилагане профилактични или лечебни мерки. Посещава СИП по „Психоанализа“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна;

Посещава СИП по Хирургия към Катедра по Обща и Оперативна Хирургия, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна;

Основните предмети и застъпените професионални умения, които д-р Иванов придобива в гореупоменатите обучения са в областта на хирургията.

През 2010г. д-р Иванов получава Почетна грамота за активно участие в научно-изследователска дейност на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

През 2010 г. се дипломира и придобива квалификация Магистър по медицина – лекар.

От 19.09.2011г. – 21.09.2011г. завършва Курс по чернодробна хирургия към Клиника по Обща хирургия, Факултет по Медицина, Тракийски университет – Стара Загора

От 29.09.2011г. – 01.10.2011г. участва в курс „Конвенционална и интроперативна ехография в хирургията“ – Медицински университет „Проф.  д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна. Основни предмети и професионални умения са в областта на Ехографията.

На 08.03.2013 – успешно защитава дисертационен труд на тема „Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни.

От месец декември 2010 г. до март 2012 г. е назначен като Ординатор в отделение по хирургия в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна, след което започва специализация по детска хирургия. От 03.2012 г. е Асистент в клиника по хирургия.

От 01.03.2015г. – 27.03.2015г. участва в курс по Обща Детска хирургя в „Boston Children’s hospital към Harvard Medical School в Бостън, Масачузетс.

Личните умения и компетенции на д-р Иванов се изразяват в отлично владеене на майчиния език – български. Много добро владеене на английски езк – писмено и говоримо, както и добро ниво на владеене на руски език.

Социалните умения и компетенции на д-р Иванов се изразяват в умение за добра екипна работа и комуникация в мултикултурно обкръжение. В техническо отношение, д-р Иванов проявява много добри умения за работа с компютри, придобити в учебния и работния процес.

 

Публикации

Д-р Иванов взема Участие в научни публикации в периодични списания – Scripta Scientifica Medica; списание Хирургия. Участва в научни трудове от конференции – Втора национална конференция по хирургия и онкология, 8th Session of The Balkan Medical Day, Студентска научна сесия по случай 50 години Медицински Университет, 9th International Medical Scientific Conference for students and young doctors, Осми национален конгрес по онкология с международно участие 10-13 ноември. X Национална конференция по колопроктология –Варна, XI Национална конференция по колопроктология –Варна, XII Национална конференция по колопроктология Варна, XIII Национален конгрес по хирургия, Национална Конференция „Рационални подходи при хирургичната инфекция и лапаростомията“, Втора национална конференция Ретроперитонеални и редки абдоминални тумори – Шумен, XVII Национална конференция по миниинвазивна хирургия; 24-th International symposium on pediatric surgical research Graz, Austria 8-10.09.2011, WOFAPS ANNUAL MEETING – updates in pediatric surgery: controversies and advances 22-25.09.2011 Tuzla, Bosnia and Herzegovina, III-ти национален конгрес по детска хирургия с международно участие, Хисаря 28-30.06.2012. Участва като съавтор в Студентска научна сесия по случай 50 години Медицински Университет.